Chính sách giải quyết khiếu nại

Tranh chấp về vé điện tử giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách.

Nếu có tranh chấp xảy ra trong việc xác nhận vé điện tử giữa khách hàng và thương nhân để nhận dịch vụ, Vexe24 sẽ cử đại điện tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp này. Bằng cách cung cấp những thông tin, chứng từ hoặc các tài liệu được lưu trữ có liên quan về việc khách hàng có hay không việc mua vé xe của thương nhân thông qua website Vexe24 để giải quyết tranh chấp.

Nếu có cơ sở xác nhận vé xe khách hàng đang giữ là do Vexe24.com bán và đúng với tuyến đường, thời gian, địa điểm và các thông tin khác có liên quan thì vụ thương nhân cung cấp dịch không có quyền bác bỏ và phải cung cấp dịch vụ cho khách hành như đã cam kết. Nếu thương nhân không cung cấp dịch vụ cho khách hàng thì Vexe24.com sẽ tham gia giải quyết bằng biện pháp thương lượng với thương nhân cung cấp dịch vụ để cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Nếu các bên không đi đến được một thống nhất chung và khách hàng vẫn không được cung cấp dịch vụ thì Vexe24.com cam kết sẽ hoàn lại số tiền bằng với giá trị tiền vé mà khách hàng đã phải chi trả.Thương nhân phải chịu trách nhiệm với Vexe24.com về việc không cung cấp dịch vụ như đã cam kết giữa các bên.

Nếu có thiệt hại xảy ra cho khách hàng do việc không cung cấp dịch vụ của thương nhân vận tải hành khách thì các bên bao gồm khách hàng, Vexe24.com, và thương nhân cung cấp dịch vụ vận tải hành khách sẽ giải quyết bằng cách thỏa thuận, trên tinh thần hợp tác, bình đẳng và đảm bảo những quyền lợi chính đáng của khách hàng. Nếu không đi đến được thống nhất chung thì sẽ đưa vụ việc ra cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Nếu thương nhân có chứng cứ chứng minh vé xe đang tranh chấp là không đúng, không phù hợp thì có thể từ chối cung cấp dịch vụ cho khách hàng và Vexe24.com có trách nhiệm giải quyết vấn đề về tính xác thực của vé xe đang tranh chấp với khách hàng.

Các bên phải thực hiện đúng trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình giải quyết tranh chấp. Nếu có thiệt hại xảy ra, các bên sẽ thỏa thuận cùng nhau trên tinh thần hợp tác để tìm ra biện pháp giải quyết hợp lý nhất. Nếu không đi đến được một sự thống nhất chung về ý chí trong quá trình giải quyết tranh chấp, thì sẽ đưa vụ việc tranh chấp ra cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Tranh chấp về chất lượng dịch vụ

Đối với trường hợp có tranh chấp xảy ra trong hoặc sau khi thương nhân cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Khách hàng có thể gửi khiếu nại trực tiếp đến bộ phận hỗ trợ khách hàng của Vexe24.com. Khi nhận được khiếu nại của hành khách, bộ phận hỗ trợ khách hàng của Vexe24.com sẽ chuyển ngay khiếu nại đó đến Hãng xe bằng các phương thức nhanh nhất và yêu cầu giải quyết.

Thương nhân cung cấp dịch vụ vận tải hành khách khi nhận được khiếu nại từ khách hàng hoặc phản hồi từ Vexe24.com về chất lượng dịch vụ và các tranh chấp khác có liên quan trong hoặc sau quá trình cung cấp dịch vụ, phải nhanh chóng xử lý, giải quyết và sử dụng các biện pháp cấp thiết nếu thấy cần thiết để đảm bảo thiệt hại tối thiểu xảy ra đối với khách hàng.

Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ trên SGDTMĐT Vexe24.com

Khách hàng cần phải thường xuyên đọc và tuân theo các Chính sách và Quy định đang được đăng trên Vexe24.com để có thể hiểu và thực hiện được các Chính sách và Quy định tại thời điểm đó.

SGDTMĐT Vexe24.com sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để giải quyết các khiếu nại của khách hàng sử dụng dịch vụ trên SGDTMĐT Vexe24.com. Nếu những nỗ lực đó thất bại, khách hàng phải đồng ý rằng bất kỳ khiếu nại, tranh chấp của khách hàng đối với SGDTMĐT Vexe24.com hoặc thương nhân đều được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và tổng trách nhiệm của SGDTMĐT Vexe24.com đối với mỗi khách hàng không vượt quá số tiền mà SGDTMĐT Vexe24.com thu được từ khách hàng đó đối với vụ việc có liên quan đến khiếu nại của khách hàng.